Werkwijze

Als architect maken wij ontwerpen en begeleiden vervolgens de uitvoering hiervan. Dit vraagt om een professionele organisatie en een gedegen werkwijze. Op deze pagina zetten wij deze werkwijze uiteen, die draait om onze kernwaarden professionaliteit, creativiteit en resultaat.

Wij werken met een kernteam van vaste medewerkers, ondersteund door een flexibele schil van medewerkers en adviseurs. Zo zijn wij in staat ons team voor elk project op maat in te richten. Al onze medewerkers kennen onze werkwijze, kwaliteitseisen en formats, waardoor we snel kunnen schakelen.

We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers, van particulieren tot professionele ontwikkelaars, van corporaties tot aannemers. Door onze ervaring hebben wij inzicht in belangen en ambities van deze partijen. Onze bijdrage is gericht op een open dialoog met onze opdrachtgevers, waarbij we complementair willen zijn in het adviesteam, om zo het verschil te kunnen maken.

Plan van aanpak

Wij beginnen elke opgave met het opstellen van een plan van aanpak voor onze opdrachtgever. Daarin zijn de kaders en randvoorwaarden van de opgave vastgelegd, evenals de planning, het budget, de wijze van budgetbewaking, de samenstelling van het team en een BIM-uitvoeringsplan. Projectrisico’s worden benoemd met de bijpassende beheersmaatregelen. De verantwoordelijkheden van de verschillende partijen alsmede de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de opdrachtgever worden beschreven. Het plan van aanpak wordt met de opdrachtgever doorgenomen en vervolgens vastgesteld. Zo ontzorgen we onze opdrachtgever en houden we deze toch nauw betrokken.

Een regulier project begint met een gedegen Programma van Eisen en een inventarisatie van de randvoorwaarden van de ontwikkellocatie. Wanneer dit er niet is, kunnen wij een Programma van Eisen opstellen of aanscherpen aan de hand van interviews. Wij kunnen een locatie-analyse maken inclusief de ruimtelijk-juridische kaders.

Toetsen haalbaarheid

Wanneer op voorhand niet helemaal duidelijk is onder welke voorwaarden een project de grootste slagingskans heeft, is het mogelijk te beginnen met een haalbaarheidsstudie waarin onderzocht wordt welke randvoorwaarden leiden tot de hoogste opbrengst. Wij hebben veel ervaring met dergelijke haalbaarheidsstudies.

Bij een prijsvraag, een tender of een meervoudige aanbesteding gaat het erom op tijd te komen tot de juiste samenstelling van het team van adviseurs, het vinden van de juiste snelheid en de juiste werkverdeling. De beschikbare uitvraag-documenten moeten snel worden onderzocht om te komen tot de juiste vraagstelling.

Vervolgens is het verstandig het project op te delen in fasen, zodat het complexe proces van planontwikkeling beheersbaar wordt en de opdrachtgever op gezette tijden in staat is overzicht te hebben om de juiste beslissingen te nemen.

Voor iedereen is het prettig wanneer het proces is opgedeeld in heldere fasen, zoals het Voorontwerp, het Definitief Ontwerp, het Technisch Ontwerp en het Uitvoeringsgereed Ontwerp.

Improvisatievermogen

Er zijn in een project altijd verassingen, aangenaam en minder aangenaam. Wij schrikken hiervoor niet terug en voelen ons dan juist uitgedaagd te komen met creatieve oplossingen.

Een goed voorbeeld hiervan is een sloop-nieuwbouwopgave van een zorgcomplex. Hier bleek geen tijdelijke huisvesting mogelijk voor in de fase tussen sloop en nieuwbouw. Wij hebben de nieuwbouw daarom zo ontworpen dat deze naast het bestaande gebouw kan worden gebouwd en de locatie voldoende toekomstwaarde geeft. Zo kan de huidige huisvesting doorlopen totdat de nieuwbouw gereed is.

Een ander voorbeeld is een woningbouwproject waarvan de aanbesteding is tegengevallen. In overleg met onze opdrachtgever zijn we gekomen tot een versobering van het ontwerp, waarbij de belangrijkste kwaliteiten behouden zijn gebleven en het plan acceptabel bleef voor Welstand. Een andere manier van aanbesteden – met meer nevenaannemers in plaats van een hoofdaannemer – blijkt het gebouw toch gerealiseerd te kunnen worden binnen budget.

BIM

BIM biedt een uitstekende tool om informatie van verschillende adviseurs bij elkaar te brengen waardoor samen met de opdrachtgever naar een juiste balans kan worden gezocht tussen de aspecten kwaliteit, kosten, duurzaamheid en planning. Voordeel daarbij is dat de opdrachtgever op elk moment in het ontwerpproces kan zien welke consequenties bepaalde keuzes hebben.

Onze meerwaarde is dat we in het hele ontwerptraject BIM kunnen gebruiken om ruimtelijk te modelleren, om te visualiseren, om samen met de adviseurs in één digitale omgeving te tekenen, om varianten te testen op ruimtelijke kwaliteit, om hoeveelheden te bepalen. Deze werkwijze is snel en zeer informatief. Het BIM-model is in *.ifc vorm uitwisselbaar en geschikt voor clash control. In het aanbestedingsdossier werken we het model verder uit en coderen we het model zodat de aannemer en calculator er hun hoeveelheden en kenmerken aan kunnen onttrekken en er mee verder kunnen. Het allerbelangrijkste van BIM is dat we life ‘cycle-cost’ analyses en de ‘total-cost-of-ownership’ inzichtelijk kunnen maken.

Onze voorwaarden

Wij werken standaard volgens DNR 2011.